<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie eZLA

Stanowisko

Porozumienia Organizacji Lekarskich

w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

z dnia 14 listopada 2018r

W związku z wprowadzeniem ustawą obligatoryjnego terminu wejścia w życie od 1 grudnia elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy Porozumienie Organizacji Lekarskich postanawia:

1. Po konsultacjach z przedstawicielami środowiska lekarskiego utrzymać sposób orzekania o niezdolności do pracy przez lekarzy w postaci wypisywania zaświadczeń papierowych we wszystkich przypadkach utrudnień w realizacji zwolnień elektronicznych (e-zwolnień). Projekt druku odnośnego zaświadczenia jest załącznikiem do stanowiska POL.

2. Wezwać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

3. Wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.

4. Wszystkie konieczne działania podejmowane w celu wypisywania elektronicznych zwolnień przez lekarzy muszą być skoordynowane w czasie w zakresie zapewnienia niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i uzgodnione ze środowiskiem lekarskim.

5. Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w POZ i AOS oraz ograniczenie dostępności dla pacjentów, a także przy nieszczelności systemu, może narażać na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

6. Obie formy lekarskich zaświadczeń o niezdolności do pracy powinny być finansowane ze środków publicznych.

POL stoi na stanowisku, że Państwo powinno zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji obligatoryjnych świadczeń. Członkowie naszych organizacji wyrażają wolę ewolucyjnej informatyzacji systemu ochrony zdrowia i aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Naczelna Izba Lekarska

Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Federacja Porozumienie Zielonogórskie


wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1544713 Od daty: 2004-05-13