Cele i zadania

Podstawowym celem porozumienia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec płatników systemu ubezpieczeń zdrowotnych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz współudział w tworzeniu koncepcji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Związek realizuje swoje cele poprzez zadania:

  • reprezentowania interesów członków,
  • szerzenia zasad etyki zawodowej,
  • udzielania pomocy członkom poprzez porady, szkolenia, interwencji, pomocy w udzielaniu kredytów i pożyczek,
  • prowadzenia działalności gospodarczej, również w formie wspólnych przedsięwzięć,
  • oddziaływania bezpośrednie i poprzez inne związki Pracodawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiejna politykę Rządu i organów samorządowych oraz na działania legislacyjne,
  • promocja w kraju i za granicą podmiotów gospodarczych należących do członków Związku,
  • przyznawania stypendiów i innych form pomocy oraz inicjowania i popierania wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwojowi regionu i kraju,
  • współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi zawody medyczne.