Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOD/I/2005 Zebrania Ogólnego Delegatów PP ZPOZ z 16.03.2005 r.

STATUT

Porozumienia Podkarpackiego – Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę „Porozumienie Podkarpackie – Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia” i w dalszej części statutu zwana jest „Związkiem”.
 2. Związek może używać nazwy skróconej: „PP-ZPOZ”, „Porozumienie Podkarpackie” lub „PP”, jak również odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Związku jest miasto Rzeszów.
 3. Związek działa na podstawie:
 4. ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235 z 1991r.).
 5. niniejszego Statutu,
 6. uchwał organów Związku

§ 3

 1. Związek jest organizacją dobrowolną, zrzeszającą publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, będące pracodawcami – zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Związek jest organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym charakterze działania.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których nowa w ust. 3 decyduje Zarząd Związku.

§ 4

 1. Godłem Związku jest znak graficzny zatwierdzony przez Zarząd.
 2. Związek może posiadać odznakę członkowską według wzoru przyjętego przez Zarząd i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Związek używa pieczęci podłużnej o treści „Porozumienie Podkarpackie Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia”.

Rozdział 2

Cele i sposób działania

§ 6

 1. Związek realizuje swoje cele w granicach określonych prawem.
 2. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych w nim członków. Zadania te Związek realizuje przez:
 3. udział w rokowaniach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz zawierania układów pracy i innych porozumień;
 4. obronę praw i reprezentowanie wspólnych interesów członków w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych;
 5. prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków, reprezentowania ich przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, samorządowej i dysponentami środków na ochronę zdrowia;
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku;
 7. występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami, opiniowanie aktów prawnych i dokumentów dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej, stosunków pracy i polityki społecznej i gospodarczej;
 8. wspieranie wdrażania zmian systemowych i własnościowych w dziedzinie ochrony zdrowia;
 9. występowanie do dysponentów środków na ochronę zdrowia z wnioskami i opiniami dotyczącymi relacji ze świadczeniodawcami i prowadzonej polityki finansowania ochrony zdrowia;
 10. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej;
 12. prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz;
 13. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych, agend rządowych, itp.
 14. reprezentowanie interesów członków Związku wobec ich organów założycielskich;
 15. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może:
 2. prowadzić działalność gospodarczą;
 3. uczestniczyć jako udziałowiec (akcjonariusz) w spółkach i jako członek w spółdzielniach;
 4. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach;
 5. organizować zespoły doradcze, powoływać ekspertów i konsultantów, zlecać wykonywanie niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii.
 6. Realizacja celów statutowych nie może powodować naruszenia przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia.
 7. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1. mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
 8. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
 9. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 10. opieka wychowawcza i społeczna;
 11. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 12. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 13. działalność w zakresie oprogramowania;
 14. działalność związana z bazami danych;
 15. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych;
 16. sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach;
 17. szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
 18. pozostała działalność komercyjna;
 19. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej;
 20. usługi doradcze i konsultingowe.
 21. Dla realizacji swoich celów i zadań Związek może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

Rozdział 3

Członkowie Związku

§ 8

 1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca spółką prawa handlowego, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, mająca swoją siedzibę na terenie działania Związku.
 2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w żaden sposób nie może ograniczać działalności statutowej członka.

§ 9

 1. Kandydat na członka Związku ma obowiązek:
 2. złożyć Deklarację Przystąpienia – stanowiącą załącznik Nr 1 do Statutu,
 3. posiadać ważny wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub do rejestru praktyk lekarskich prowadzonego przez Izbę Lekarską
 4. w przypadku kandydatów nie posiadających statusu zakładów opieki zdrowotnej czy praktyki lekarskiej wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Prezydium Zarządu. Przyjęcie następują z chwilą podjęcia uchwały.
 6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku składającemu deklarację przystąpienia przysługuje odwołanie do Zarządu Związku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydium w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia odwołania Zarząd Związku podejmuje na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 7. Wymogi przewidziane w pkt. 1 lit. a-c nie dotyczą członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z mocy prawa z chwilą wpisania Związku do rejestru sądowego.

§ 10

 1. Członkowie Związku mają prawo:
 2. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej przez niniejszy Statut,
 3. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku,
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku,
 5. uczestniczenia w pracach Związku i jego statutowych organów,
 6. zgłaszania na forum Związku uwag i wniosków dotyczących działalności Związku.
 7. Członkowie Związku są zobowiązani:
 8. przestrzegać postanowienia Statutu Związku i stosowania się do uchwał organów Związku,
 9. aktywnie uczestniczyć w działalności Związku,
 10. czynnie wspierać Związek w zakresie wykonywania jego zadań statutowych
 11. terminowo opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Utrata członkostwa w Związku następuje w razie:
 2. wypowiedzenia członkostwa w Związku,
 3. śmierci członka lub jego upadłości,
 4. rozwiązania Związku,
 5. wykluczenia ze Związku,
 6. utraty uprawnień opisanych w par. 9, ust. 1, pkt. b i c.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa składa się na ręce Prezydium Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
 8. Uchwałę o wykluczeniu ze Związku podejmuje Prezydium.
 9. Od decyzji Prezydium o wykluczeniu ze Związku przysługuje odwołanie do Zarządu.
 10. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie wykreślenia zwykłą większością głosów.
 11. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w razie:
 12. nie przestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Związku,
 13. prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym Statutem,
 14. działania na szkodę Związku,
 15. zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
 16. Z chwilą ustania członkostwa w Związku:
 17. ustają wszelkie roszczenia członka wobec majątku Związku,
 18. wygasają wszelkie prawa i obowiązki członka Związku, z wyjątkiem obowiązku zapłacenia zaległych składek.

Rozdział 4

Władze Związku

Postanowienia ogólne

§ 12

 1. Podstawowym ogniwem Związku jest Koło Powiatowe.
 2. Koła Powiatowe mogą tworzyć zespoły członkowskie określając ich zadania.
 3. Na czele Kół Powiatowych stoją Koordynatorzy Powiatowi wybierani przez Zgromadzenie członków Związku z danego powiatu (Koło Powiatowe).
 4. Założenie nowego Koła Powiatowego wymaga uzyskania uprzedniej pozytywnej pisemnej rekomendacji, co najmniej dwóch Kół Powiatowych oraz Prezydium. Nowe Koło Powiatowe powoływane jest uchwałą Zarządu Związku.
 5. Koordynatorzy Powiatowi z mocy prawa wchodzą w skład Zarządu Związku.
 6. Kadencja Koordynatorów Powiatowych trwa 5 (pięć) lat.

§ 13

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygające znaczenie ma głos przewodniczącego organu.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach wyboru i odwołania członków organu Związku oraz w innych sprawach na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania członków Związku.

§ 14

Organami Związku są:

 1. Zebranie Ogólne Delegatów,
 2. Zarząd
 3. Prezydium Zarządu
 4. Komisja Rewizyjna

A. Zebranie Ogólne Delegatów

§ 15

 1. Zebranie Ogólne Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Delegaci wybierani są na okres 5 (pięciu) lat spośród członków Związku, według zasad określonych w regulaminie wyborczym opracowanym przez Zarząd Związku.
 3. Członkowie Związku nie będący osobami fizycznymi biorą udział w Zebraniu Ogólnym Delegatów poprzez swoich reprezentantów posiadających stosowne pełnomocnictwo.
 4. Zebrania Ogólne Delegatów są :
 5. zwyczajne,
 6. nadzwyczajne.
 7. Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów są podejmowane zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych i biorących udział w głosowaniu w drugim terminie.

§ 16

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Delegatów należy:
 2. uchwalanie założeń programowych i wytyczanie kierunków działalności Związku,
 3. uchwalanie i zmiana Statutu Związku,
 4. wybór członków Zarządu nie będących Koordynatorami Powiatowymi, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie budżetu Związku,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Związek działalności gospodarczej,
 7. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności w minionym roku kalendarzowym,
 9. udzielanie Zarządowi i Prezydium Zarządu absolutorium z wykonania jego zadań,
 10. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Zebranie Ogólne Delegatów zwoływane jest przez Prezesa lub w jego zastępstwie przez Vice Prezesa Prezydium.
 13. Porządek obrad Zebrania Ogólnego Delegatów ustala Prezydium Zarządu.
 14. Prezydium Zarządu zawiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Ogólnego Delegatów, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
 15. Dla prowadzenia swoich obrad Zebranie Ogólne Delegatów wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad.

§ 17

 1. Zwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów jest zwoływane nie rzadziej jak raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów zwołuje Zarząd:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Prezydium,
 5. na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 20% ogólnej liczby delegatów. Wniosek taki musi zawierać uzasadnienie.
 6. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Delegatów może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w §16 ust. 4.
 7. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów odbywa się w ciągu miesiąca od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
 8. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

B. Zarząd

§ 18

 1. Zarząd składa się z Koordynatorów Powiatowych, dodatkowo w skład Zarządu może wejść do 10 osób wybranych spośród członków Związku.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
 3. Pracami, w tym obradami Zarządu kieruje Przewodniczący wybierany spośród członków Zarządu, kadencja Przewodniczącego trwa 5 (pięć) lat.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Obowiązkiem członka Zarządu jest aktywne uczestniczenie w pracach Zarządu.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja uchwalonych przez Zebranie Ogólne Delegatów założeń programowych i kierunków działalności Związku oraz innych uchwał Zebrania Ogólnego Delegatów,
 2. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych służących realizacji statutowych celów Związku,
 3. przyjmowanie projektu budżetu Związku,
 4. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy Związku,
 5. ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz sposobu jej uiszczania,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania środków trwałych,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Związku,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka,
 10. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Związku do innych organizacji pracodawców lub wystąpienia z nich.

§ 20

 1. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
 2. rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
 3. odwołania Zarządu przed upływem kadencji,
 4. odwołania z funkcji członka Zarządu,
 5. zaprzestania pełnienia funkcji Koordynatora Powiatowego,
 6. śmierci członka Zarządu.
 7. Odwołanie Zarządu przed upływem kadencji następuje uchwałą Zebrania Ogólnego Delegatów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Związku.

C. Prezydium Zarządu

§ 21

 1. Prezydium Zarządu składa się z 3 (trzech) osób.
 2. Na czele Prezydium Zarządu stoi Prezes oraz powołani na jego wniosek dwaj Wiceprezesi wybierani przez Zebranie Ogólne Delegatów.
 3. Podział kompetencji Wiceprezesów następuje na wniosek Prezesa w oparciu o regulamin pracy Prezydium uchwałą Zebrania Ogólnego delegatów.
 4. Kadencja Prezydium Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 5. Prezydium wykonuje prawa wspólnika i akcjonariusz w spółkach z udziałem Związku, prawa fundatora w powołanych fundacjach, oraz nadzoruje działalność gospodarczą Związku. Prezydium za zgodą Zarządu może powierzyć wykonywanie tych praw oraz nadzoru właścicielskiego innym osobom.
 6. Prezydium reprezentuje na zewnątrz Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
 7. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Prezes. W sprawach finansowych wymagane jest współdziałanie Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse Związku.
 8. Nie wyłącza to prawa osób uprawnionych do reprezentowania Związku do udzielenia pełnomocnictwa jednoosobowego lub łącznego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 22

 1. Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy w szczególności:
 2. wykonywanie uchwał Zarządu,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku,
 4. organizowanie i kierowanie prac Zarządu oraz zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 5. zwoływanie Zebrań Ogólnych Delegatów,
 6. powoływanie i rozwiązywanie stałych i czasowych komisji, zespołów i innych ciał doradczych lub eksperckich Związku,
 7. przygotowywanie projektów programów i planów działania Związku,
 8. przygotowywanie projektu budżetu,
 9. przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Ogólnego Delegatów i Zarządu,
 10. prowadzenie negocjacji w imieniu Związku i jego członków,
 11. gospodarowanie mieniem Związku,
 12. wykonywanie budżetu.
 13. Członkowie komisji, zespołów i innych ciał doradczych lub eksperckich, o których mowa w ust. 1 lit. c mogą na zaproszenie Zarządu lub Prezydium brać udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium.

§  23

 1. Mandat członka Prezydium Zarządu wygasa w razie:
 2. rezygnacji z funkcji członka Prezydium,
 3. odwołania Prezydium przed upływem kadencji,
 4. odwołania z funkcji członka Prezydium,
 5. śmierci członka Prezydium.
 6. Odwołanie Prezydium Zarządu przed upływem kadencji następuje uchwałą Zebrania Ogólnego Delegatów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ½ delegatów.

§  24

 1. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Związku.
 2. Organizację i zadania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Związku i odpowiada za swoją pracę przed Zebraniem Ogólnym Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 (trzech) członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Delegatów. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 (pięć) lat.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Związku,
 6. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli organów Związku,
 7. przedstawianie Zebraniu Ogólnemu Delegatów protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami oraz żądanie stosownych wyjaśnień od kontrolowanych organów Związku,
 8. składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Delegatów i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu i Prezydium Zarządu,
 9. zgłaszanie wniosków o odwołanie członka Zarządu i członka Prezydium,
 10. zgłaszanie wniosków o wykluczenie członka Związku,
 11. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 12. przyjmowanie od członków Związku skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazywanie wniosków właściwym organom Związku,
 13. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Związku.
 14. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium,
 15. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 26

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
 2. rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
 3. odwołania Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji,
 4. odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
 5. śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
 6. Odwołanie Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje uchwałą Zebrania Ogólnego Delegatów na wniosek, co najmniej ½ delegatów.

Rozdział 5

Majątek i działalność gospodarcza Związku

§ 27

 1. Majątek Związku tworzą ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Związku, spadków, zapisów, darowizn, subwencji oraz ofiarności publicznej.
 3. Składki członkowskie są miesięczne. Składki uiszczane są do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
 4. Związek może tworzyć niezbędne fundusze w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Związku.
 5. Związek ze swoich funduszy może ustanawiać nagrody i fundować stypendia.

§ 28

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczane na realizację celów statutowych Związku.
 2. Związek może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Zebranie Ogólne Delegatów, na podstawie uchwały powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ delegatów.

§ 30

 1. Związek może być rozwiązany na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.
 2. Zebranie Ogólne Delegatów rozwiązując Związek, wskazuje likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Związku.
 3. Likwidatorami Związku są członkowie Prezydium Zarządu, chyba, że Zebranie Ogólne Delegatów wyznaczy innych likwidatorów.